Geachte mevrouw Muller-Rietveld,

U heeft verschillende brieven aan mij gericht over de parkeerproblematiek in de wijk Morgenstond. U doet dit namens het wijkplatform Morgenstond. In uw brief van 20 september en 3 oktober jl. heeft u een reactie gegeven op het geldende gemeentelijke parkeerbeleid van Den Haag zoals verwoord in het parkeerkader Den Haag 2010-2020 ‘Blik in de toekomst’. U brengt verder naar voren dat de problematiek in de openbare ruimte in uw buurt nijpender is geworden de laatste tijd. U schetst dat het vinden van een parkeerplaats lastiger is geworden en dat dit geldt voor zowel de woonstraten als rondom het stadskantoor aan de Leyweg, waar volgens u de parkeerplaatsen door gemeenteambtenaren worden bezet.

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor uw betrokkenheid en die van uw medebewoners bij de leefbaarheid en andere zaken die spelen in de wijk Morgenstond en elders in de stad. Ik vind het goed om te zien dat bewoners meedenken over hoe het beter kan. Ik heb onder meer door uw berichten een goed beeld gekregen van wat er zoal speelt. Over hoe ik de geconstateerde problemen die spelen op het gebied van parkeren in Morgenstond maar ook in Moerwijk kan gaan aanpakken, heb ik nagedacht. Dit zijn complexe vraagstukken. Ik kom tot de conclusie dat de parkeerproblematiek niet zomaar is opgelost. Ik zal dit toelichten.

De stad Den Haag groeit en wil verder groeien. Dit heeft positieve maar ook minder positieve gevolgen voor het gebruik van de openbare ruimte. U noemt onder andere het centrum waar veel ontwikkelingen spelen en het Zuiderpark waar onlangs de Sportcampus is geopend als voorbeelden. En er gebeurt nog veel meer in de stad. In de gehele stad zijn er ruimtelijke ontwikkelingen die vaak inhouden dat de openbare ruimte verfraaid wordt. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dienen volgens het Haagse parkeerbeleid parkeerplaatsen op eigen terrein te worden aangelegd. Bij herinrichting van de openbare ruimte dient een afweging te worden gemaakt hoe deze openbare ruimte wordt ingericht. In de bestaande stad is het ontstaan van parkeerproblemen soms een gedragskwestie, waarbij het noodzakelijk kan zijn om te handhaven in verband met veiligheid, en soms een kwestie van simpelweg te weinig parkeerplaatsen. Dit laatste geldt niet voor Morgenstond. Hier zijn in principe voldoende parkeerplaatsen maar de parkeerdrukte wordt veroorzaakt door parkeerders van buiten de wijk, onder wie ook bezoekers van een aantal voorzieningen in de wijken Morgenstond en Moerwijk. In Moerwijk spelen er, al dan niet lokaal, ook andere zaken.

Ik heb daarom het voornemen om de verschillende parkeerproblemen die in de voornoemde wijken spelen nader te onderzoeken en dan met een integrale visie en één oplossingsrichting te komen. Zoals gezegd zal de aanpak voor Morgenstond en Moerwijk niet vandaag of morgen gereed zijn en wil ik ook horen van andere bewoners, winkeliers en dergelijke wat er speelt. Dit moet gaan plaatsvinden in de lopende discussies die spelen in het kader van Ruimte voor de stad en de Haagse mobiliteitsagenda. Een uitgebreid informatie- en communicatietraject maakt hier zeker onderdeel van uit zodat ook u hier aan kunt deelnemen als bewoonster en vertegenwoordiger van de wijk Morgenstond.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voor dit moment een afdoende reactie heb gegeven op uw vraag.

Met vriendelijke groet,
Tom de Bruijn

Officiële brief

Geef een reactie