Vragen over herstructurering in Morgenstond aan Gertjan Giele, gebiedsmanager Den Haag Zuidwest.

Voortgang plannen

Kunt u al duidelijker zijn welke projecten in Morgenstond wel doorgang vinden? Wat is de positie van de projecten: Euro Cinema, Urban Centre, Florence (fluitenberg, dalerveen, maartensdijk), Haveltestraat e.o, Morgenstond Midden, Centrum Jeugd en Gezin, Middelbare school?
- Eurocinema: voorlopig in de ijskast i.v.m. weinig animo bij ontwikkelaar Bouwfonds.
- Urban Center MediaLab: gebouw Van Klingeren is gedemonteerd en opgeslagen. Binnenkort wordt voorstel (uitvoeringsbesluit) aan B&W voorgelegd. Bij positief besluit van B&W zal Vestia het bouwplan voor het MediaLab verder ontwikkelen en een bouwaanvraag indienen.
- Florence: nadat Florence in eerste instantie haast had een bouwplan in te dienen, blijkt er nu minder noodzaak. Het lijkt er op dat de planontwikkeling vanuit Florence stil is komen te vallen. Indien Florence bouwplan wenst te ontwikkelen, zal DSO dat faciliteren.
- Haveltestraat: DSO in overleg met de 3 betrokken corporaties (stedenbouw, programma, parkeren en fin. uitgangspunten). Naar verwachting wordt begin 2011 projectdocument aan B&W voorgelegd. Plan is incl. CJG. Daarna project operationeel. Elke corporatie kan binnen eigen bouwenvelop de planontwikkeling ter hand nemen.
- Morgenstond Midden (links): Valthestraat in afwachting van interne heroverweging HaagWonen. Vooralsnog enkele jaren doorexploiteren. Is ook zo gecommuniceerd met huurders.
- Morgenstond Midden (links): OCW cluster wordt door Staedion herontwikkeld.
- Havo/VWO: in afwachting van aanvullend onderzoek 3 mogelijk betrokken schoolbesturen alsmede een besluit B&W.

Welk gedeelte van de Leyweg behorende tot de Erasmuszone gaat nu niet door? Is er ook een rem op ontwikkelingen en uitvoering van projecten in de sfeer van de woonomgeving en de straatherprofilering?
Erasmusveld Leywegzone: Erasmusveld uitstel of faciliteren o.b.v. initiatieven van marktpartijen. Leywegzone: Haveltestraat: zie boven. Herinrichting Leyweg tussen Steenwijklaan en Melis Stokelaan gaat door, uitvoering voorjaar 2011. Voorts nader onderzoek revitalisering winkelcentrum Leyweg i.o.m. eigenaren vastgoed.
Straat(her)profilering is gekoppeld aan uitvoering projecten gebiedsontwikkeling. Indien gebiedsontwikkeling uitblijft, zal herprofilering eveneens niet kunnen plaatsvinden.

Hebben de corporaties zich al uitgesproken over het doorpakken van de planontwikkeling? Zo ja welke projecten vinden wel doorgang?
Morgenstond Midden (rechts): betrokken corporaties HaagWonen en Staedion hebben besloten vooralsnog door te exploiteren.

Heeft de gemeente al een prioritering gemaakt? Zo nee wanneer is deze gereed?
Binnenkort zal wethouder SVI met een brief de Commissie Ruimte uitgebreid informeren over de voortgang van de herstructurering in De Haag Zuidwest. In deze brief staan alle actuele ontwikkelingen vermeld incl. de door de bewoners aangekaarte onderwerpen tijdens de herstructureringsconferentie (garantiekaart, architectuurdebat etc.).