Ontwerp afwijkingsbesluit voor planologisch gebruik. Gepubliceerd: 22 mei 2013Laatste wijziging: 22 mei 2013.

Op 13 februari 2013 heeft Staedion een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag omvat het oprichten van 34 appartementen, bijbehorende bergingen en 14 parkeerplaatsen op de locatie ingesloten door Wapserveenstraat, Oosterhesselenstraat, Hoogeveenlaan, alsmede het aanleggen van een uitweg aan de Wapserveenstraat.

Burgemeester en wethouders overwegen om, op basis van artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het project een afwijkingsbesluit te nemen en een omgevingsvergunning te verlenen.

De stukken betreffende het ontwerpbesluit liggen met ingang van 30 mei 2013 , gedurende zes weken ter inzage bij Den Haag Informatiecentrum, Spui 70. Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder zienswijzen naar voren brengen.

Bij het afwijkingsbesluit behorende stukken:
ontwerp afwijkingsbesluit met bijlagen

kennisgeving afwijkingsbesluit omgevingsvergunning Wapserveenstraat, Oosterhesselenstraat en Hoogeveenlaan