De werkgroep wonen en verkeer houdt zich bezig met alle zaken die met wonen in Morgenstond te maken hebben. Zo hebben zij een controlerende en bijsturende functie ten aanzien van de ontwikkelingen in de actiegebieden in Morgenstond. Verder wil de werkgroep de verkeersveiligheid in Morgenstond bevorderen.
Een veel meer gedifferentieerd woningaanbod van woningen moet leiden tot een betere verdeling van de verschillende bevolking-, leeftijd- en inkomensgroepen.
Door de werkgroep wonen wordt het proces van herstructurering op de voet gevolgd en worden er maandelijks spreekuren georganiseerd.

Daarnaast wil de werkgroep het proces van sloop en nieuwbouw volgen om te kunnen signaleren welke knelpunten er zijn en welke bewoners hiermee te maken krijgen. De leden van de werkgroep willen deze bespreken met de diverse instanties. De werkgroep zal ook aandacht besteden aan het woningaanbod in Morgenstond en haar steentje bijdragen om er voor te zorgen dat er voor bewoners, die in Morgenstond willen blijven wonen, voldoende aanbod is.

De werkgroep stelt zich niet alleen ten doel op te treden bij geschillen, maar wil vooralsnog zo veel mogelijk optreden als onpartijdig informatiepunt, met als doel om eventuele geschillen te voorkomen.

Heeft u vragen over wonen in Morgenstond? Neem contact op met de werkgroep Wonen via het Wijkplatform Morgenstond.